NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I KARLSKRONA | post@stnikolaus.se

 

 

Har du viljan, modet och engagemanget?

 

 

Då vi firar den Heliga Mässan eller samlas för andra typer av gudstjänster finns behov av flera olika funktioner utöver celebrerande präst. I NKK tillämpar vi de traditionella minores- (ostiarie, lektor, exorcist, akolyt) och majoresgraderna (subdiakon, diakon, präst), var och en med sina särskilda uppgifter och befogenheter.

 

Före insättning/vigning i respektive grad (på engelska ’Holy Orders’) ges tonsur av biskopen vilket innebär att personen viks för kyrklig tjänst. För varje vigningsgrad får man komma ett steg närmre altaret vilket innebär att systemet är mycket pedagogiskt men även starkt symboliskt. Den som har ett prästkall skall gå igenom samtliga grader men det betyder inte att alla tonsurerade skall, vill eller behöver bli präster. Vi har i kyrkan exempelvis ständiga diakoner, subdiakoner och lektorer. Gemensamt för alla klerikala är att man omfattas av ett kall att tjäna Herren, Kyrkan och i kyrkan.

 

 

 

De respektive graderna innebär i enkelhet följande:

 

Ostiariens (portvaktens) funktion går tillbaka till den första tiden, då kristna samlades i hemlighet, för att se till att obehöriga inte kom in i kyrkan. Idag är ostiariens funktion att öppna och iordningsställa kyrkan och fungera som kyrkvärd. Lektorn (läsaren) läser den gammaltestamentliga texten i mässan samt leder växelsång/växelläsningar. Exorcistens (välsignare) uppdrag ligger framför allt utanför gudstjänsten och har befogenhet att välsigna exempelvis människor och bostäder. Akolyten (medhjälpare) ansvarar bl.a. för ljusen. Subdiakonen läser episteltexten i mässan, sköter rökelse, ser till att altarkärlen och de liturgiska kläderna är i ordning samt assisterar diakonen i sjukbesök m.m. Diakonen läser bl.a. Evangeliet och Kyrkans förbön, kan själv leda gudstjänster med utdelande av reserverade och förutinvigda hostior (bröd), får genomföra dop, vigslar och begravningar. Prästen är den som i biskopens frånvaro celebrerar mässan och i övrigt utför alla förekommande prästerliga handlingar som bl.a. hörande av bikt, själavård etc.

 

I koinonian i Karlskrona, S:t Nikolaus, arbetas mot målet att bli en församling. Då, men även tidigare, kommer vi att ha ett stort behov av människor som vill ta på sig uppdrag och uppgifter. All utbildning i minoresgraderna sker internt. Kraven för exempelvis prästvigning i NKK är dels teologisk universitetsexamen dels intern seminarieutbildning.

 

Utöver klerikala ämbetsmän finns en rad uppgifter i en församling och även här, exempelvis i kör- och musikverksamhet (kantor) eller som husmor/husfar, är du som vill engagera dig i en växande församling välkommen. Även barnverksamhet (söndagsskola) är något som kan bli aktuellt.

 

Är du en blivande medtjänare i S:t Nikolaus?

 

Här når du oss:

 

Facebook:

facebook.com/NKK.StNikolaus

 

E-post:

post@stnikolaus.se

 

Telefon:

0760-120300

 

Besöksadress:

Skomakaregatan 31, Karlskrona

 

Postadress:

Nordisk-katolska kyrkan

fr. Franciskus Urban

Utridarevägen 3A

371 40 KARLSKRONA